คำอธิบาย: คำอธิบาย: E:\05 คศ3\02 คศ 3 สังคม\04 ดำรง ตากิ่มนอก อบจ.อุบล วันสำคัญทางพรพุทธศาสนา\04 เว็บ  วันสำคัญทางศาสนา\รูปแบบเว็ป\03กิจกรรมถวายความจงรักภักดี1\ภาพนิ่ง1.TIF

 


คำอธิบาย: คำอธิบาย: E:\05 คศ3\02 คศ 3 สังคม\04 ดำรง ตากิ่มนอก อบจ.อุบล วันสำคัญทางพรพุทธศาสนา\04 เว็บ  วันสำคัญทางศาสนา\รูปแบบเว็ป\03กิจกรรมถวายความจงรักภักดี1\ภาพนิ่ง2.TIF

 


คำอธิบาย: คำอธิบาย: E:\05 คศ3\02 คศ 3 สังคม\04 ดำรง ตากิ่มนอก อบจ.อุบล วันสำคัญทางพรพุทธศาสนา\04 เว็บ  วันสำคัญทางศาสนา\รูปแบบเว็ป\03กิจกรรมถวายความจงรักภักดี1\ภาพนิ่ง3.TIF

 


คำอธิบาย: คำอธิบาย: E:\05 คศ3\02 คศ 3 สังคม\04 ดำรง ตากิ่มนอก อบจ.อุบล วันสำคัญทางพรพุทธศาสนา\04 เว็บ  วันสำคัญทางศาสนา\รูปแบบเว็ป\03กิจกรรมถวายความจงรักภักดี1\ภาพนิ่ง4.TIF

 


คำอธิบาย: คำอธิบาย: E:\05 คศ3\02 คศ 3 สังคม\04 ดำรง ตากิ่มนอก อบจ.อุบล วันสำคัญทางพรพุทธศาสนา\04 เว็บ  วันสำคัญทางศาสนา\รูปแบบเว็ป\03กิจกรรมถวายความจงรักภักดี1\ภาพนิ่ง5.TIF

 


คำอธิบาย: คำอธิบาย: E:\05 คศ3\02 คศ 3 สังคม\04 ดำรง ตากิ่มนอก อบจ.อุบล วันสำคัญทางพรพุทธศาสนา\04 เว็บ  วันสำคัญทางศาสนา\รูปแบบเว็ป\03กิจกรรมถวายความจงรักภักดี1\ภาพนิ่ง6.TIF